Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2017 г.

Вторник, 07 Март 2017 00:00

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
23 37 2 1 0 2 5 000 2 500.00 0 0.00 4157.80 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ февруари
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
65 84 5 0 0 6 13 500 20 000.00 0 0.00 1416.00 0
 
 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари и месец февруари 2017 г. са извършени общо 121 бр. проверки на 88 бр. обекта, съставени са 7 бр. АУАН и са издадени 8 бр. НП с общ размер 18 500 лв.
- януари 2017 г. са извършени 37 бр. проверки на 23 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени са 2 бр. НП в размер на 5 000 лв.
- февруари 2017 г. са извършени 84 бр. проверки на 65 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП в размер на 13 500 лв.
През двата месеца са извършени общо 20 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на ГПУ - Петрич;
- 2 бр. във връзка с налагане на санкция по „въздух“;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „води“;
- 1 бр. за извършвани дейности по договори с ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с преустановена дейност на обект;
- 2 бр. във връзка със снемане от отчетност на отпадъци;
- 1 бр. във връзка с установен замърсен терен с отпадъци;
- 1 бр. във връзка със следприватизационен контрол;
- 3 бр. във връзка с процедирани инвестиционни предложения;
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- През периода са извършени проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
o По жалба за незаконно действаща „Автомивка“ в ПИ № 034001, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград на 10.01.2017 г. е извършена съвместна проверка на обекта от експерти на РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Установено е, че в ПИ № 034001, находящ се в землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, ползваните обекти „Бензиностанция с две колонки“ и „Газстанция с една колонка“ са съществуващи, с издадени разрешения за ползване от Община Гърмен и ДНСК. Извършен е ремонт на цитираните обекти и преустройство на прилежащ пункт за масла в автомивка с две клетки, необорудвана за експлоатация. Имайки предвид категорията на обекта по ЗУТ, относно процедурата за въвеждане в експлоатацията му компетентен орган е Община Гърмен. Констатирано е, че в горецитирания имот на „Билдинг тренд“ ЕООД с. Дъбница има изграден собствен водоизточник, за който липсва информация за регистрация в Община Гърмен. По време на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, поради неблагоприятните климатични условия (голяма снежна покривка). От Басейнова дирекция „ЗБР“ са дадени указания на „Билдинг тренд“ ЕООД с. Дъбница за предприемане на необходимите процедури по реда на ЗООС и Закона за водите, както и за деклариране на намеренията им за доизграждане и пускане в експлоатация на автомивката, изискана е информация за налични документи за обектите, в т. ч. автомивката. За установените нарушения по реда на Закона за водите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по компетентност от Басейнова дирекция „ЗБР“.
o По жалба за замърсяване на река Мелнишка от дейността на „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси“ с. Капатово, експлоатиран от „Екорепласт“ ЕООД гр. София, е извършена проверка на място на 31.01.2017 г. съвместно с представител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и с участие на РЛ- Благоевград. За ползване на река Мелнишка с цел заустване на отпадъчни води от обект „Цех за обработка на отпа-дъчни пластмаси“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г., издадено от директора на БД „ЗБР“. Към момента на проверката, от дейността на обекта се формират отпадъчни води, които преминавайки последователно през три утаителя посредством тръбопровод се заустват в р.Мелнишка. Заустващият тръбопровод преминава през дигата и след това продължава в открит канал земен профил. Пречиствателните съоръжения (три броя утаители) се поддържат в добро експлоатационно състояние. Констатирано е , че поради свличане на земни маси в открития канал, на места са се образували разливи на отпадъчни води, преди заустването им в р.Мелнишка. Поради ниските атмосферни температури през месец януари същите разливи не са почистени. От БД „ЗБР“ е дадено предписание за предприемане на необходимите действия за почистване на земно насипния канал и прилежащия терен, както и намиране на подходящо техническо решение за бъдещо недопускане на разливи. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води в Пункт № 1 – на изход от Утаител № 3 за последващо изпитване в РЛ-Благоевград по показателите, заложени в цитираното Разрешително за заустване. На място е измерена само характеристика рН- 7,29. Резултатите от контролното измерване показват отклонение от заложените ИЕО в издаденото Разрешително за заустване по показател „неразтворени вещества“. В резултат на дружеството ще бъде наложена еднократна санкция. Като обект, формиращ емисии на общи замърсители и заустващ във воден обект цитирания „Цех за рециклиране на отпадъчни пластмаси“ е включен в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ и подлежи на контрол – два пъти през 2017 г.
o По постъпила жалба, на 20.02.2016 г., е извършена проверка на обект – животновъдна ферма, находяща се в землището на с. Покровник, махала „Новоселска“. При проверката се констатира изгаряне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, генерирани от фермата. Дадено е предписание с постоянен срок на собственика на обекта за преустановяване на изгарянето на отпадъци, като същите бъдат третирани съгласно законовите изисквания.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци - През м. февруари е извършен е последващ контрол по дадено предписание във връзка със сигнал за разглобяване на автомобили на пътя в с. Покровник. При проверката на място се констатира, че предписанието е изпълнено, наличните ИУМПС са премахнати, като в РИОСВ - Благоевград е представен документ, за предаването им на „РОСИВО“ ООД, гр. Благоевград.
През месеца извънредна проверка е извършена на проблемен терен в гр. Благоевград, между ул. „14-ти полк“ и ул. „Свобода“, периодично замърсяван с отпадъци. При проверка на място се констатират замърсявания с отпадъци от различен произход и образуване на нерегламентирани сметища. На кмета на община Благоевград и дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до 31.03.2017 г.
През месеца е извършена е проверка на РПС - Благоевград, ОПУ-Благоевград за чистотата на републиканската пътна мрежа. При проверката се констатират замърсявания, за които е дадено предписание за почистването им.

АУАН
През месец януари и месец февруари 2017 г. са съставени 7 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН №1-06/24.02.2017 г. на „Гомсил” ООД, гр. Благоевград- Цех за производство на гумени и силиконови уплътнители, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя смукателни вентилации, в които са включени изходите на екструдерите, в които се произвеждат съответните изделия при температурен режим и налягане;
2. 1-25/10.2.2017 – „Сорико“ ООД, гр. Нова Загора, оператор на депо за неопасни отпадъци гр. Разлог, м. „Седръч“, нарушение по чл. 138, ал. 1, т. 2 от ЗУО – неправилна експлоатация на депото;
3. 2-25/10.2.2017 – „Еви и Бети“ ЕООД, гр. Блгоевград, неводене на отчетност по чл. 135, ал. 1 т. 1 от ЗУО
4. 3-25/28.2.2017 – „Стандарт ойл груп“ ООД, гр. Благоевград за неводене на отчетност по чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО.
5. АУАН № 01-07/20.01.2017 г. съставен срещу Борис Драгнев, с. Скрът за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
6. АУАН № 01-17/22.01.2017 г. съставен срещу Ибрахим Бекиров, с. Дебрен за извършване на лов на водоплаващ дивеч в нарушение на извикванията на Закона за биологичното разнообразие.
7. АУАН № 01-05/07.02.2017 г. съставен срещу „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле за неспазване на условия, поставени в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. януари и месец февруари 2017 г. са издадени 8 бр. наказателни постановления, с общ размер 18 500 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП № 3-25/31.01.2017 г. – „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче, общ. Симитли, за това, че не е изпълнило задължението си да съхранява едногодишни записи от видеонаблюдение на площадка в гр. Добринище, на която се извършват дейности с ОЧЦМ, за което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
2. НП № 4-25/16.02.2017 г. – ЕТ „Румен Гюльов“, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
3. НП № 5-25/23.02.2017 г. – „Еко 5 пелет“ ЕООД, гр. Добринище, за неизпълнение на предписание за извършване на класификация на образувани от дейността на дружеството отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
Води:
4. НП № 4-11/19.01.2017 г. – "ОНИКС 2014" ЕООД, гр. Смолян, за установено повторно нарушение на ИЕО по показател НРВ на изхвърлени в р. Струма отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв. по Закона за водите(ЗВ);
5. НП № 5-11/27.02.2017 г. – "СТОУН - 2002" ООД, гр. Сандански, за нарушение на ИЕО по показател НРВ на изхвърлени в р. Струма отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ;
6. НП № 6-11/27.02.2017 г. – "БЕТОН" ЕООД, гр. Сандански, за нарушение на ИЕО по показател НРВ на изхвърлени в р. Струма отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. по ЗВ.
ЗООС:
7. НП № 4-07/06.02.2017 г. – „КАМ и КАМ“ ООД, гр. Симитли, за неспазване на мярка № 4 от Решение по ОВОС №19-10/2010 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
8. НП № 2-05/16.02.2017 г. – „МАРГЕМИН“ ЕООД, гр. София, за неспазване на условия от Решение по ОВОС №15-7/2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗООС;

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. ПАМ както следва:
1. Заповед № 26/27.01.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за налагане на ПАМ на ЕТ „Универсал – Нано Божидаров“ – гр. Петрич, с която е наредено спиране на дейности по третиране на отпадъци - събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от площадка, находяща се в гр. Петрич, местност „Поляните“, гл. път Петрич-Златарево и е дадено предписание същата да бъде разчистена.