Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2014 г.

Четвъртък, 06 Март 2014 00:00

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2014 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
45 64 7 2 0 4 18 000 1 351,00 5 747 лв. от които   4247 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
61 81 2 1 0 6 13 000 0 0,00 1 114 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
За периода януари-февруари 2014 г. са извършени общо 145 проверки на 106 бр. обекта, съставени са 9 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 10 бр. наказателни постановления в размер на 31 000 лв., в т.ч.:

През м. януари и февруари 2014 г. са извършени общо 10 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

Предприети административно-наказателни мерки:


През месец януари и февруари 2014 г. са съставени 9 бр. АУАН:

  1. Акт на ГПУ – Петрич от 03.01.2014 г. срещу „Ели Стрейдинг – 2013" ЕООД, гр. Бургас за установен незаконен превоз на отпадъци на ГКПП Промахон/Кулата;
  2. Акт на ГПУ – Петрич от 03.01.2014 г. срещу ЕТ „Георги Станимиров – Валдес 2000", гр. Перник за липса на документи съпровождащи превоз на отпадъци, установен на ГКПП Промахон/Кулата;
  3. Акт № 1-12/10.01.2014 г. на Община Благоевград за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО;
  4. Акт № 2-12/10.01.2014 г. на Община Благоевград за това, че не са внесени отчисленията, дължими по чл. 60 от ЗУО;
  5. Акт № 3-12/10.01.2014 г. на Община Рила за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО;
  6. Акт № 4-12/10.01.2014 г. на Община Рила за това, че не са внесени отчисленията, дължими по чл. 60 от ЗУО;
  7. Акт № 1-3/31.01.2014 г. на „Навигатор – логистик" ЕООД, гр. София по ЗООС за нарушени терени от незаконен добив на баластра в общ. Банско, гр. Добринище.
  8. Акт № 1-5/04.02.2014 г. на „"Пирин Шарлопов хотелс" ООД, гр. Сандански за неизпълнение на условия в решение по ОВОС за „Хотелски комплекс и жилищна група в м. „Чинар куши", землище на гр. Сандански";
  9. Акт № 5-12/28.02.2014 г. на Община Симитли за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО.

През месец януари и месец февруари 2014 г. са издадени 10 бр. наказателни постановления на стойност 31000 лв., както следва:

1. НП № 2-12/09.01.2014 г. - Община Сандански, гр. Сандански, за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лева.
2. НП № 3435-37/07.01.2014 г. - Емил Василев Стоянов, гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. по ЗУО;
3. НП № 3-12/24.02.2014 г. – „Юро Дийл" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за не водене на отчетност на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. по ЗУО.

4. НП № 10-11/08.01.2014 г. - "Евромар" ЕООД, с. Струмяни, за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по ЗВ.
5. НП № 8-11/28.02.2014 г. – „Агромах" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за заустване на отпадъчни води в отклонение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗВ.

6. НП № 1-09/12.02.2014 г. – „Рондиа" ЕООД, гр. Петрич, за неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по ЗЗВВХВС.
7. НП № 02/20.01.2014 г. – „Пирин Голф Холидейз Клуб" АД, гр. Разлог, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗЗВВХВС, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. по ЗЗВВХВС, издадено от министъра на околната среда и водите.

8. НП № 01-02/09.01.2014 г. - Община Петрич, гр. Петрич, за не изпълнение на условия в комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.
9. НП № 03-05/20.02.2014 г. – Агенция „Пътна инфраструктура", гр. София, за не спазване на условие от издадено от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.
10. НП № 04-05/21.02.2014 г. – „Кам и Кам" ООД, гр. София, за не спазване на условие от издадено от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.

 

През периода с наказателно постановление е наложена една текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. принудителна административна мярка (ПАМ):