Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността
"Младши експерт",  дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Конкурсната комисия, определена със Заповед № 386/27.09.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград реши:

1) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Борислава Ангелова Ангелова
2. Венета Викторова Терзиева
3. Венета Стоянова Кацарска
4. Десислава Асенова Станкева
5. Даниела Грей Самарджиева
6. Елисавета Иванова Цапаревска
7. Елисавета Илиева Тошева
8. Ирена Димитрова Тикилянова
9. Мирослав Цанков Кантуров
10. Надя Славчова Димитрова
11. Цветелина Милкова Гущерова

Тестът ще се проведе на 22.10.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, стая №1.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:
1. Закон за счетоводството;
2. Закон за публичните финанси;
3. Закон за държавния служител;
4. Кодекс на труда;
5. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите;
6. Закон за администрацията.

Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявяването началото на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

При успешно издържан тест, кандидатите ще бъдат предварително уведомени писмено, чрез електронна поща или устно по телефон за заключителния етап от конкурсната процедура – интервю.

2) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Антония Смилянова Скабрин Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
2. Борислава Александрова Иванова Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
3. Грозденка Симеонова Топузова Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
4. Звезделина Георгиева Георгиева Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
5. Мария Любчова Калайджиева Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
6. Стоян Киров Спасов Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

 

Председател на конкурсната комисия:
/Емилия Петрова/