Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

 

начална дата: 13.09.2019 г.

крайна дата: 27.09.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Благоевград,
ул. “Свобода” №1, тел: 073/ 88 31 40 12, факс: 073/ 88 51 58


На основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • висше образование – професионално направление: професионално направление: „Икономика“ „Администрация и управление“ – специалности – „Финанси“, „Счетоводство“ и „Стопанско управление“
  • степен на завършено образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг V младши;
  • допълнителни умения и квалификация на кандидатите – добра компютърна грамотност;
  • кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Кратко описание на длъжността:

Участва в осъществяването на дейности свързани с изготвяне на касови счетоводни отчети. Обработва първични и вторични счетоводни документи свързани с финансовата дейност. Изготвя счетоводни справки. Организира, участва и предоставя отчет за проведени инвентаризации. Подпомага осъществяването и организирането на политиката по управление на човешките ресурси в РИОСВ – Благоевград.

II. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация; Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) ако има положен такъв.

IV. Срок и място за подаване на документите за участие:

Крайният срок за подаване на документите е 27.09.2019 г. Документите се подават в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, ул. “Свобода” № 1 лично от кандидатите или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в стая № 2 – Деловодство. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация във връзка с него ще се обявяват на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbl.org/

VI. Минимална основна заплата за длъжността: 590 лв.

 

Лице за контакти: Емилия Петрова – директор на дирекция “АФПД”, телефон 073/831738

 

Документи:

1. Заявление

2. Декларация по чл. 17

3. Декларация лични данни

 

Обявата е публикувана на 13.09.2019 г.  http:/www.zaplata.bg