Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за длъжността:

Младши експерт в Дирекция “Контрол на околната среда”, направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Конкурсната комисия, определена със Заповед № 353/18.11.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитър Иванов Грозданов
2. Емилия Павлова Милчева - Анкова
3. Петьо Живков Ризаков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест, който ще се проведе на 12.01.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1.
Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Преди провеждане на конкурсната процедура, допуснатите кандидати освен документ за самоличност е необходимо да представят един от следните документи:
- Валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;
- Документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведено то изследване, вписана в документа;
- Отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест или отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.

Системата за определяне на резултатите от теста

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служител, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал теста, както следва:
Изготвят се три варианта на тест, като всеки вариант включва по 20 въпроса. Максималният брой точки от теста е 20 точки, а минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издължал теста е 15 точки. И в трите варианта на тест, всеки верен отговор на въпрос носи по 1 точка. Коефициентът, с който ще бъдат умножени точките от резултата на теста е „3“.
Времето определено за решаване на теста е 60 минути.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до 5 (пет) грешни отговора (минимален резултат от теста – 15 верни отговора от общо 20 или 45 точки). Максималният резултат е 60 точки или 20 верни отговора. При успешно издържан тест, кандидатите ще бъдат предварително уведомени писмено, чрез електронна поща или устно по телефон за заключителния етап от конкурсната процедура – интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите допуснати до интервю.

Критериите са следните:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на конкурсната комисия.

По време на интервюто, всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни длъжности.
Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметичната стойност от оценките на отделните критерии.
Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.
Полученият резултат от провеждането на интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 4 (четири).

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

1. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
2. Закон за опазване на околната среда.
3. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
4. Закон за държавния служител.
5. Закон за администрацията.
6. Закон за административните нарушения и наказания.

Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявяване началото на теста за проверка на самоличността и валидни документи за COVID-19 и заемане на местата.
При успешно издържан тест, кандидатите ще бъдат предварително уведомени писмено, чрез електронна поща или устно по телефон за заключителния етап от конкурсната процедура – интервю.

2) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

Председател на конкурсната комисия:
/Р. И./