Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №927/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:15

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещения за обитаване в имот № 005007, местност „Мальовото“, землище на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4000 от 24.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград и доп. информация за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещения за обитаване в имот № 005007, местност „Мальовото“, землище на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска сграда с навес за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и техника, и помещения за обитаване с обща застроена площ 260 м2 в земеделска земя с площ 3.005 дка и начин на трайно ползване „нива“. Същата е предвидено да бъде сезонно ползвана и е свързана с обслужване на притежавани земеделски земи. За питейни нужди ще бъде ползвана бутилирана вода. Осигуряването на вода за битови нужди е предвидено от резервоар. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в изгребна яма. Захранването на сградата с електроенергия се предвижда да се осъществи от преминаващ през имота електропровод. Имотът е достъпен от полски път. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имот № 005007.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 29/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002072 «Мелнишки пирамиди» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещения за обитаване в имот № 005007, местност „Мальовото“, землище на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.