Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №931/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:32

„Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4143/07.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
„Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г. попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и в позиция 5.1 „Общински програми за управление на дейностите по отпадъците – част от общинските програми за околна среда“ на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Съобразено с изискванията на Наредбата за ЕО, когато с програмата се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС, програмата следва да е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО).
С програмата за управление на отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“ се предвиждат следните дейности:
1. Дейности по управление на отпадъците:
- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Благоевград;
- Изграждане на обществен събирателен център за безвъзмездно предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата в т. ч. едрогабаритни отпадъци , опасни отпадъци и др. в УПИ ХХ618.21 в регулационните граници на гр. Благоевград;
- Изграждане на съоръжение за предварително третиране на строителните отпадъци;
- Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на общината;
- Изграждане на съоръжение за третиране на зелени отпадъци и биотпадъци от домакинствата;
- Организиране на дейности по събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване, образувани от домакинствата от територията на общината;
- Внедряване на системи за отчетност и контрол на образуваните, събрани третирани количества отпадъци;
- Внедряване и насърчаване на система за домашно компостиране;
- Актуализиране на интернет страницата на общината с цел осигуряване на актуална информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти в областта на управлението на отпадъците.
2. Дейности по подобряване информирането на населението.
- Осигуряване на публична информация във връзка с предоставените възможностите за подаване на проектни предложения свързани с опазването на околната среда;
- Провеждане на информационни компании за разясняване възможните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, породени от нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци.
В конкретния случай с Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г. се очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения включени в Приложение № 2 на ЗООС (изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Благоевград; изграждане на обществен събирателен център за безвъзмездно предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. в УПИ ХХ618.21 в регулационните граници на гр. Благоевград).
От министъра на околната среда и водите е издадено Решение по оценка на въздействие върху околната среда № 4-4/2014 г., с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, Площадка 1, включваща:
- Изграждане на нови клетки за неопасни отпадъци на Площадка 1 – 2 бр.;
- Изграждане на инсталация за сепариране с капацитет 24000 т/год. на Площадка 1;
- Изграждане на инсталация за купуво компостиране на събраните зелени отпадъци от община Благоевград с капацитет 2300 т/год. зелени отпадъци на Площадка 1;
- Изграждане на инсталация за контейнерно компостиране на сортираните биоразградими отпадъци от Общината за 3200 т/год. биоразградим отпадък на Площадка 1;
- Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата на община Благоевград оразмерена с капацитет от 4400 т/год. в УПИ ХХ618.21 в регулационните граници на гр. Благоевград;
- Рекултивация на старо депо на община Благоевград, намиращо се на Площадка 1.
Във връзка с изложеното по-горе, вземайки предвид възможността, предоставена по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, за „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“ не е необходимо, да се провежда процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО.
В границите на община Благоевград изцяло или частично попадат елементи на Националната екологична мрежа Натура 2000, както следва:
1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:
- част от Национален парк „Рила“, обявен със Заповед №397/15.10.1999 г. на МОСВ;
- Защитена местност „Находище на балканско часовниче“, обявена със Заповед №РД-451 от 08.06.2012 г., бр. 53/2012 на ДВ;
- Природна забележителност „Пещера в местността Бойчова скала“ обявена със Заповед №542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на ДВ;
- Защитена местност „Блатото“, обявена със Заповед №РД-472 от 15.06.2012 г., бр. 53/2012 г. на ДВ.
2. Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:
- част от защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите план за управление;
- част от защитена зона BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.);
- част от BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет;
- част от защитена зона BG0000495 “Рила”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
- част от защитена зона BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.).
Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г. е допустима за осъществяване при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:
- Режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление,
- Режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР и плановете за управление.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявената програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
За бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят предвижда на по-късен етап от реализацията на програмата, следва да бъде уведомена писмено РИОСВ Благоевград на най-ранен етап на предложението, с цел определяне и при приложимост провеждане на процедура по реда на ЗООС и/или ЗБР.