Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №949/2015

Сряда, 30 Декември 2015 13:18

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.28.114 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4244/16.12.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.28.114 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация имот с идентификатор 04279.28.114 и площ 2006 м2 е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за складова база“. За намерението за изграждане на склад за промишлени стоки, магазин, офиси и кафе от страна на РИОСВ – Благоевград е издаден административен акт в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с Изх. №1742(1)/10.05.2013 г. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда разширение на съгласуваното инвестиционно предложение като се изградят автосервиз, автомивка и 1 бр. бензинова колонка за собствени нужди. В автосервиза е предвидено да се извършва ремонт на автомобили, монтаж и баланс на гуми, без да се предвижда да се извършва боядисване на автомобилите и смяна на масла. Предвижда се електрозахранването да се осъществи от мрежата НН чрез подземно положен кабел. Водоснабдяването е предвидено да се осигури от водопроводната мрежа на града, а отпадъчните води да се включат в градската канализационна мрежа.
Със Заповед №1992/03.12.2015 г. на главния архитект на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП - изменение на ПЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.28.114 по КК на гр. Благоевград от „за склад за промишлени стоки, магазини, офиси и кафе“ и „за склад за промишлени стоки, магазини, офиси, кафе, автосервиз, автомивка и бензиностанция за собствени нужди“ – ново ниско свободно застрояване.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявено инвестиционното предложение за не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП – изменение на ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им. В тази връзка, настоящето инвестиционното предложение и свързаният с него ПУП – изменение ПЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: няма вероятност от пряко увреждане, включително унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.28.114 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.