Съдържание

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

img15467906I. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Закон за защитените територии (ЗЗТ)

Закон за лечебните растения (ЗЛР)

Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (Наредба № 5)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Наредба за ОВОС)

Заповед № 88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количества билки, получавани от естествени находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

 


II. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване
Издаване на регистрационни карти
Издаване на регистрационни карти по Закона за защита на животните
Оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки
Становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд
Становище по заявление за закупуване на застроена и нормативноопределена прилежаща площ от държавен горски фонд
Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ
Съгласуване на строителство на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в защитена територия, не попадаща в границите на защитени зони, за които не се изисква ОВОС и/или процедура по ЗБР
Уведомление за организиран пункт за изкупуване на охлюви