Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №39-ОС/2015 г.

Събота, 12 Септември 2015 15:45

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на пункт за технически прегледи, автосервиз и магазин за авточасти в поземлен имот с идентификатор 17395.139.248 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.139.248; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.