Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №13-ОС/2015 г.

Четвъртък, 26 Март 2015 15:42

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №048034, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.