Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №10-ОС/2018 г.

Понеделник, 12 Февруари 2018 10:40

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „автодиагностичен център“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: ДИМИТЪР ПОПОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.