Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №13-ОС/2018 г.

Сряда, 07 Март 2018 09:01

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на складове за строителни материали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.129.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „РИД“ ЕООД, ЕИК 10160489

тук може да изтеглите пълния текст на решението.