Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №25-ОС/2018 г.

Сряда, 11 Април 2018 14:14

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.212.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане на имота за „Автосервиз и пункт за технически прегледи за поддържане и ремонт на селскостопанска техника, офиси и паркинг“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 65334.212.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

Възложител:„КОМЕТА 2015“ ЕООД, ЕИК 203698337

тук може да изтеглите пълния текст на решението.