Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №57-ОС/2018 г.

Петък, 30 Ноември 2018 14:56

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 37989.90.549 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград, с цел промяна на предназначението на територията и ползване на построената в имота сграда „обект „Лопово“ като обект със специално предназначение“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 37989.90.549 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0000167 „Беласица“.

Възложител:Министерство на отбраната, чрез Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.