Архив преценки ОС - 2011 г.

21-ОС/2011 г.

Сряда, 01 Юни 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствена програма на имот с кадастрален №109001, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград на територията на ДГС «Симитли» - РДГ гр. Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №109001, местност «Узунска премка», землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.