Архив преценки ОС - 2011 г.

31-ОС/2011 г.

Вторник, 19 Юли 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №013003, местност “Герена”, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.