Архив преценки ОС - 2013 г.

20-ОС/2013 г.

Вторник, 25 Юни 2013 10:00

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Обособяване на воден басейн за отдих и спортен риболов”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №030014, местност „Ормана“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.