Архив преценки ОС - 2013 г.

21-ОС/2013 г.

Четвъртък, 25 Юли 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на временно преместваемо съоръжение – Типов асфалтосмесител SIM 100 P“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000024, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.