Архив преценки ОС - 2013 г.

23-ОС/2013 г.

Събота, 03 Август 2013 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000189, местност „Върбите“, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.