Архив преценки ОС - 2013 г.

11-ОС/2013 г.

Неделя, 21 Април 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 012028 в местността „Игрище“, землище на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видове, в т.ч. и птици, предмет на опазване в защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона „Славянка“ с идентификационен код BG0002078 определена за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, землище на с. Гайтаниново, имот с номер 012028; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002078 „Славянка“ с за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.