Архив преценки ОС - 2013 г.

8-ОС/2013 г.

Сряда, 06 Март 2013 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на палети“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №000543 с площ 6,506 дка в местността „Даръковица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.