Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


  II. СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


1. Отношение към клиента

 • Ние се ангажираме да предоставяме равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване на всички потребители, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, етническа и религиозни убеждения и др.;
 • Ние се ангажираме да бъдете вежливо посрещнати и изслушани от нашите експерти независимо от Вашите потребности , социално положение образование, възраст, етническа и религиозни убеждения и др.;
 • Ние се ангажираме да Ви бъде отговорено в законово установените срокове и съгласно нашите стандарти за обслужване като използвате всеки един канал за достъп до информация - телефон, факс, e-mail, анкети, предложения, жалби;
 • Ние се ангажираме да се обръщаме с внимание към Вашите искания и да решаваме поставените от Вас въпроси;
 • Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки потребител.

2. Информация за клиента

 • Ние се ангажираме да предоставяме ясна, пълна и точна информация на потребителите по начин, удовлетворяващ техните искания;
 • Ние се ангажираме да осигуряваме и да предоставяме необходимата за потребителите информация чрез различните канали за достъп, с които разполагаме - информационни табла, интернет страница http://riosvbl.org и др.;
 • Ние се ангажираме да използваме процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите.

3. Комуникация с клиента

 • Ние се ангажираме потребителите на услуги да получават точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги по начин, който да ги удовлетворява;
 • Ние се ангажираме да предоставяме лесноразбираеми отговори на устни запитвания;
 • Ние се ангажираме когато искането на потребителите не е от компетенцията на РИОСВ да Ви насочваме към съответната институция;
 • Ние се ангажираме да предприемаме всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение;
 • Ние се ангажираме да разглеждаме получените жалби, предложения и анкети и да Ви уведомяваме за взетите решения и предприетите действия по тях.

4. Канали за достъп до информация и услуги

 • Ние осигуряваме достъп до информация и услуги чрез различни канали – «едно гише», поща, телефон, факс, интернет страница http://riosvbl.org, електронна поща и други;
 • Ние се ангажираме да прилагаме добри практики в електронната обработка и въвеждане на електронните услуги за граждани и бизнеса;
 • Ние се ангажираме да предприемем мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение;

5. Изпълнение на срокове

 • Ние се ангажираме да предоставяме необходима Ви информация още при първия контакт с нашата администрацията, независимо от използвания канал за достъп;
 • Ние се ангажираме да отговаряме на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби отзивчиво и в законово определените за това срокове;
 • Ние се ангажираме да уведомяваме потребителя на услуги, когато срокът се налага да бъде удължен за причините и приблизителния краен срок, в който ще получи отговор;
 • Ние ще извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея;
 • Ние ще отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба или жалба по повод лошо администриране в 7 дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка;

6. Обратната връзка от клиента

 • Ние се ангажираме да използваме различни канали за обратна връзка от потребителя по отношение на административното обслужване: анкети за коментари и за предложения, книга за мнения, кутия за жалби , сигнали и предложения на гражданите;
 • Ние се ангажираме да анализираме получената информация от потребителите на нашите услуги и да определим и опосвестим решения за бъдещи действия, произтекли от тях;
 • Ние се ангажираме да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите с конкретни предложения за подобряване на работата като уведомим за това потребителите, използвайки различни канали за достъп.

7. Отговорност и отчетност

 • Ние поемаме отговорност за работата на РИОСВ– Благоевград в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване;
 • Ние декларираме, че ръководството на РИОСВ се е ангажирало с подобряването на административното обслужване и изпълнение на стандартите за обслужване.