ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РЕГИОНАЛАНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


img15467906ХАРТА НА КЛИЕНТА
 
Тази ХАРТА, не е нормативен акт, но е документ, с който НИЕ, служителите от РИОСВ – Благоевград се задължаваме да изпълним поетите към ВАС – КЛИЕНТИТЕ ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа – ползотворно

Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград е административна структура към Министерство на околната среда и водите и осигурява провеждането на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението и.
При разработването на настоящата Харта на клиента, РИОСВ – Благоевград се ръководи от ангажимента си към подобряване качеството на предлаганите административни услуги и удовлетворяване на високите очаквания на клиентите за коректно, ефективно, прозрачно и модерно административно обслужване и висока професионална етика.
Прилаганите в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград стандарти за качество на административното обслужване, Ви гарантират:

 

І. ЛЕСЕН ДОСТЪП И УДОБСТВА В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)

ІІ. ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ, БЪРЗА И ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ.

Администрацията на РИОСВ – Благоевград поставя като приоритети в работата си удовлетвореността на обществото от действията на нашите служители. За постигането на нашите цели ние се ангажираме да спазваме стандарти за извършване на качествено административно обслужване.

- За приемане на едно заявление, потребителят посещава еднократно не повече от едно място (гише), като в случаите, когато се извършва плащане на място на такса, може да се посетят две места (гишета);
- За получаване на резултата по едно заявление, потребителят посещава еднократно не повече от едно място (гише).

ІІІ. ПРЕДИМСТВА НА ОБСЛУЖВАНЕТО.

- до 5 (пет) работни дни, ако запитванията са постъпили по официален пощенски оператор или чрез електронната поща;
- не по-късно от 20 (двадесет) минути, ако запитванията са устни, постъпили са на място или по телефон.

ІV. ОБРАТНА ВРЪЗКА.

РИОСВ – Благоевград, се ангажира да осъществява административно обслужване при спазване на ценности като законност, професионализъм, прозрачност, равнопоставеност, откритост и достъпност, честност и справедливост, ангажираност и комуникация, иновативност, създаване на ефективна администрация, способна да прилага българското законодателство и създаване на система от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията, с цел да гарантираме интересите на потребителите на нашите услуги.

Ние се ангажираме да използваме различни канали за обратна връзка от потребителя по отношение на административното обслужване - анкети за коментари и за предложения, книга за мнения, кутия за жалби, сигнали и предложения на гражданите.

Водени от желание да предоставим възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, очакваме да ни информирате при проблеми или предложение във връзка с административното обслужване.

Ние се ангажираме да анализираме получената информация от потребителите на нашите услуги и да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите за подобряване качеството на административното обслужване, което ежегодно ще оповестяваме на интернет страницата ни.

Всеки получен сигнал, жалба, мнение или предложение са ценна обратна връзка за нас. Всеки от тях ще бъде проверен непредубедено, както и ще бъдат инициирани необходимите в резултат на това промени.

Заявяване на услуги, сигнал, предложения или жалба, може да подадете по един от изброените начини:

В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

V. СЛУЖЕБНО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА.

VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

Заплащането на административни услуги, може да се извърши:

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРТАТА

Настоящата Харта е публикувана на интернет страницата на Регионална инспекция по околната среда и водите на адрес: http://www.riosvbl.org, раздел „Услуги“ и е поставена на видно място на информационното табло в сградата на инспекцията.

Хартата е изготвена на основание чл. 21 от Наредбата за административното обслужване и ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград се ангажира да наблюдава спазването на стандартите, чрез обратна връзка от потребителите и да измерва удовлетвореността, чрез попълнени анкетни карти.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВАШЕТО УЧТИВО ОТНОШЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ПРИ КОМУНИКАЦИЯ С НАС!