Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Информация за услугите по направления

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)

 

 

Уникален идентификатор

Наименование на административната

услуга

Правно основание Процедура за извършване на административната услуга Образци
Необходими документи Такси Срок  
2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал Закон за опазване на околната среда - чл. 106, ал. 2

 

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, във формàта на Приложение № 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

200 лв.

На основание чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) за издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

14 дни Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях