Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2018 г.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2018 г.

 

Обект
Предмет на дейност

Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г Заключение
„Фио Фючър“ ООД, гр. София
Цех за производство на пелети, с. Крупник, общ. Симитли, м. „Беглико“, ПИ 028119
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Мултитруп“ ООД, гр. Петрич
Цех за обработка на дървесина и цех за производство на пелети, земл. с. Кърналово, м. „Под ливарски рид“, ПИ 000534
Производствено-складова територия и зона * Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
“Албрек“ ЕООД, с. Мурсалево
Цех производство на пелети, с. Мурсалево, общ. Кочериново, Бивш стопански двор
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
ЕТ „Димитър Христов – Нети“,
гр. Гоце Делчев
Площадка за извършване на дейности по третиране (рециклиране) на неопасни отпадъци, гр. Гоце Делчев, УПИ VII, кв. 197
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие – жилищни територии и зони
Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник