Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Природа

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 241/24.11.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2010 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Благоевград БТ” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Покровнишко шосе” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • парокотелна централа (ПКЦ)
 • харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2
 • цех „производство на цигари”
 • цех „филтров”
 • климатично отделение и компресорно
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници: Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5 и 2 бр. тип КМ 12). От месец октомври 2010 г. три броя от котлите изгарят природен газ, а един е алтернативен за изгаряне на мазут. Дружеството провежда собствени периодични измервания, съгласно план за собствен мониторинг, по реда  и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.). Представеният в РИОСВ- Благоевград  Доклад от извършени СПИ с приложени протоколи от изпитване, показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, поради което е прекратена текуща месечна санкция.

Дружеството разполага с остатъчни количества мазут, които възнамерява да използва през 2012 г.

Емисии от производствена дейност: Източник на емисии от прах са прахоуловителните инсталации към ХПЦ. При проверката се представят протоколи от изпитване по показател «прах»-  няма нарушени норми за допустими емисии.

Спазване изискванията на Наредбите въвеждащи  Регламент (ЕО) №842/2006 г.(за флуорирани парникови газове) и Регламент (ЕО) 1005/2009 (за озоноразрушаващи вещества): Дружеството експлоатира хладилни агрегати и климатични инсталации, подлежащи на контрол. При проверката не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба. През 2011 г. дружеството е инсталирало още 10 бр. водоохлаждащи агрегати и климатични системи, за което е уведомена РИОСВ- Благоевград писмено.

3.2. Компонент „Води”

Отпадъчните води, които се формират на площадката в гр. Благоевград и складова база – с. Изгрев се заустват в канализационните мрежи на населените места въз основа на сключени договори с «В и К» ЕООД, гр. Благоевград.

Съгласно договора, «Благоевград – БТ» АД има задължение да осъществява собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води от базата в с. Изгрев. Спазвана е честотата за пробовземане на шест месеца. Няма отклонения от емисионните норми.

За площадката в гр. Благоевград дружеството е извършвало два пъти пробовземане и изследване на отпадъчните води, въпреки че няма изрично задължение за собствен мониторинг. Резултатите от изпитването показват, че се спазват емисионните норми съгласно договора.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP. Проверено е и изпълнението на предписания поставени на дружеството на по-ранен етап.

На обекта са налични информационните листове за безопасност за употребяваните химични вещества и смеси. Същите не са актуалти, т.к. не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP - Регламент.

3.4. Фактор «Отпадъци»

„Благоевград БТ” АД притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-0/ 06.08.2008 г. с последващи изменения и допълнения.

Дружеството има утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци. Същата не е актуализирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗУО.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъците се съхраняват разделно по вид. Опасните отпадъци са с ограничен достъп.

За предаването на отпадъците за третиране от външни лица са представени договори с „Феникс-Дупница” ООД - гр. Дупница, „Евроимпекс – Благоевград” ООД – гр. София и „Биострой” ЕООД – гр. Благоевград. При предаване на опасните отпадъци са оформяни изискваните по приложение № 4 транспортни карти от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Изпълняват се и другите изисквания за отчетност на отпадъците, в т.ч. редовно водене на отчетната книга, както и представянето на годишни отчети за третирането от дружеството отпадъци.

Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - „Екоресурс България” АД.

3.5. Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

Дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград писмено три дни преди пускане на котела за изгаряне на мазут.                                                           
 • Във връзка с изискването на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.) да се актуализира програмата за управление на дейностите по отпадъците, като същата се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: до 31.12.2011 г.
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP Регламент. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени необходимите документи съгласно чл. 4, т. 7, т.8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

„Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 220/31.10.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.11.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Галваничен цех”, находящ се в град Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади”, експлоатиран от “Хера 2006” ООД - гр.Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • дейности по нанасяне на галванопокрития ;
 • пречиствателна станция за отпадъчни води;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - дружеството експлоатира 1 бр. котле, изгарящо твърдо гориво (дърва и въглища), което не подлежи на контрол чрез измерване, по реда на Наредба 1/2005 г.

Емисии от производствени процеси - дружеството осъществява дейности с източници на емисии: автоматична линия за нанасяне на метални покрития (мед- никел- хром3). С писмо изх.№2937(1) от 10.11.2010 г. е утвърден Доклад за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – съгласно чл.43 (т.1 и т.2) за прахообразни и газообразни неорганични съединения на хлора (ката НCL), по чл.12 (т.5 - Ni и т.9 – Cr, т.12 –Cu) от Наредба №1/2005 г. Няма нарушени норми за допустими емисии (НДЕ). Измерванията са валидни за 2010 г и за 2011 г.

3.2. Компонент „Води”

Дружеството е абонат на «ВиК» ЕООД гр.Благоевград. Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно от акредитирана лаборатория и периодичен, по време на работа на технологичната линия, два пъти дневно.

Представените лабораторни протоколи от изпитване на производствени отпадъчни води са от акредитирана лаборатория. Резултатите от изпитването са съгласно изискванията на договора с «ВиК» оператора.

Пречиствателната станция за отпадъчни води към Галваничния цех е в добро състояние. Отпадъчните води се заустват помпажно в градска канализация, след неутрализация.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси  класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “Хера 2006” ООД притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите са в добро състояние.

Дружеството бе запознато с Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.47/2011г.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №3, като има заверени работни листове за отпадъци с кодове:11 01 09, 11 01 13, 15 01 01, 15 01 10, 20 01 21, 20 03 01. На обекта се извършва временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуване, за което съгл. чл.12, ал.1 и ал.2 не се изисква разрешително или регистрационен документ. За съхраняване на опасните отпадъци е определено място с ограничен достъп и същото е обозначено с табела.

През 2011 г. е извършено предаване за последващо тратспортиране и обезвреждане само на отпадъци с кодове 15 01 02 и 20 03 01. Представят се писмени договори сключени за предаването на отпадъците. Отпадък с код 15 01 02 е предаден на «Феникс Неврокоп» ООД, гр.Гоце Делчев, а отпадък с код 20 03 01 е предаден на ЕТ «Руска Петрова – Еконтранс».

На обекта се представя 1 брой отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ – Благоевград на 01.02.2008 г. както и в момента на проверката. Книгата е водена редовно с изключение записите за отпадък с код 20 03 01.

Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери всеки с обем от 4 куб.м.

«Хера 2006» ООД работи с материали доставени от «Бонана» ООД, гр. Петрич. Изпълняват се поръчки на «Бонана» ООД.

Средносписъчният състав на «Хера 2006» ООД надвишава 10 лица. Дружеството има утвърдена програма от директора на РИОСВ Благоевград за управление на дейностите по отпадъците – Решение №65/2007г. Същата е с период на действие до 2012г.

В срок до 31.03.2011 г. в РИОСВ Благоевград са представени годишните отчети за отпадъците третирани от дружеството през календарната 2010 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията за периодичност, относно извършване на СПИ, регламентирани в Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).
 • На основание чл.29, ал.3 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) да се представи в РИОСВ Благоевград за разглеждане и утвърждаване на актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъци.
 • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените химични вещества и смеси за 2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.