Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.255.323 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 61813.255.323 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград е с площ 22321 кв. м, трайно предназначение на територията „Нарушена“ и начин на трайно ползван „Утаител“.
Основната цел на проекта за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.255.323 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ при спазване на устройствените показатели за зоната.
След промяна на устройствената зона, бъдещото инвестиционно намерение е свързано с изграждане на обект с производствено-складови функции.
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.255.323 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Разлог следва да се одобрява от Общински съвет – Разлог, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 2540 м e разположена границата на защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/13.07.2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места”.