Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1083/2018

Вторник, 27 Ноември 2018 15:38

Изх. №3977(1)/26.11.2018 г.

комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с дюкян в „Къща на занаяти“ в УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: К. Й. П.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3977/15.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният проект, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с дюкян в „Къща на занаяти“ в УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за горепосочения имот е допуснат със скица - виза от главен архитект на община Гоце Делчев на основание чл. 150 от Закона за устройство на територията и съдържа следните съставни части:
- Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев;
- инвестиционен проект за обект реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с дюкян в „Къща на занаяти“ в УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, който да бъде съгласуван с НИНКН - гр. София.
Проекта за ПУП - ПЗ е в обхвата на УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев с площ 282 м2, представляващ урбанизирана територия. С плана за застрояване е предвидено имота да се отреди „за къща на занаятите“.
С инвестиционния проект е предвидено реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда със застроена площ 80 м2 в къща за занаяти, в която ще бъдат разположени дюкян и зала за демонстрация на собствена продукция, склад с котелно, вътрешна стълба с вход от улицата, офис, работилница, санитарни възли и втори склад.
На този етап не са налични данни, че с проекта за КПИИ, съдържащ ПУП - ПЗ и инвестиционен проект се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на проекта не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с дюкян в „Къща на занаяти“ в УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград