Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Четвъртък, 10 Януари 2019 16:30

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация и наличната такава в РИОСВ-Благоевград се установи следното:
Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 47189.137.96 е с площ 25054 кв. м и начин на трайно ползване „за други видове спорт“. В имота са изградени игрища и сграда на три етажа със застроена площ 162 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 47189.135.43 е с площ 15714 кв. м и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“. Имотът е незастроен.
Предвижда се двата имота да бъдат обединени, като новообразувания имот да бъде отреден за спортен комплекс за професионален и масов спорт. Съществуващите триетажна сграда и игрището да бъдат запазени и ще бъдат изградени нови сгради и съоръжения – хотел, заведение за обществено хранене и други спомагателни и обслужващи обекти.
Имотите са разположени западно от населеното място. Поземлен имот с идентификатор 47189.137.96 е с изградена техническа инфраструктура, която ще се използва за нуждите на инвестиционното предложение.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада частично в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се съдържа информация изясняваща предвиждания за: изграждане на цялостна и/или частична ограда, в т. ч. и за вида и начин на изграждане; местоположението на предвидени за изграждане/обособяване строителни площадки и на места за разполагане на строителна техника и др. подобни, необходими за извършване на предвидените СМР; вид и начин на озеленяване на имотите, в това число и за цялостно или частично запазване на съществуващата в границите на двата имота растителност, без застроената площ
Копие от писмото е изпратено на кмета на с. Марикостиново, община Петрич.