Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Петък, 01 Февруари 2019 16:02

Възложител: „БИО ХОРИЗОНТ“ ООД

Инвестиционно предложение: Модернизация на съоръжения и процеси в рибовъдно стопанство „Пирин“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.182.480 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация рибовъдното стопанство се захранва с необходимите количества вода от р. Язо в местността „Изворо“, землище на гр. Разлог, за което дружеството притежава Разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект №41160047/07.07.2016 г. Капацитетът на стопанството е 43 тона годишно (материал и риба за консумация), а технологията на отглеждане - интензивно и пълносистемно стопанство в бетонови и землени басейни, съгласно писмо с изх. №52-01-543/08.01.2019 г. на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“.
С инвестиционното предложение се предвижда модернизация на съоръжения и процеси в производствената дейност на рибовъдното стопанство, с цел повишаване на производствения капацитет. Предвидено е :
- обособяване на зона за получаване и съхранение на кислород в течна фаза от външен доставчик и изграждане на разпределителна инфраструктура за доставка и дозиране на кислород до производствените басейни в газова фаза;
- реконструкция на част от угоителната производствена зона, където се произвежда риба до пазарен размер по интензивен способ. Ще бъдат доставени 54 бр. пластмасови преносими басейни с брутен обем 19 м3 и снабдени със съответните ниво-поддържащи системи, сифони за отводняване, довеждаща и отвеждаща инфраструктура на водните количества и гравитачни устройства за обогатяване на входящата вода с кислород. Тези басейни ще бъдат монтирани в ремонтираните угоителни басейни от земно-насипен тип. За водоснабдяването на тази зона ще се изгради нов довеждащ водопровод, който ще се свърже към съществуващия метален водоснабдителен водопровод. За отводняването на новите пластмасови басейни ще се изгради канализационна система от РР тръби, която ще се заусти към съществуващите отводнителни савачни съоръжения, към всеки басейн;
- преоборудване на съществуващите маточни басейни от земно-насипен тип с цел отстраняване на щетите, нанесени от ерозията и въвеждането им експлоатация.
Не се предвижда промяна на начина на мястото на водовземане и отвеждане на отработените води и необходимите водни количества, спрямо определените в Разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект №41160047/07.07.2016 г.
Предвижда се годишната производствена програма на дружеството да бъде 260 тона (200 т дъгова пъстърва, 20 т дъгова пъстърва – тип сьомгова, 30 т сивен и 10 т шаран).
За нуждите на стопанството е предвидено закупуване и монтиране на следното оборудване: сортировъчна машина; 3 бр. хладилни камери; ледогенератор и хладилен камион за транспортиране на рибата.
Заявеното инвестиционно предложение се явява разширение на обект, попадащ в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като увеличаването на количеството на отглежданата риба от 43 тона на 260 тона годишно, ще доведе до увеличаване замърсяването на отработените води, които ще се отвеждат в р. Язо, предвид което подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-507(3)/25.01.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение и свързаните с него Подробни устройствени планове са допустими спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично в границите на защитена зона BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000625 “Изворо”.
Копие от писмото е изпратено на кмета на община Разлог и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“