Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Четвъртък, 07 Февруари 2019 16:55

Възложител:„ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, съществуващи и предвидени за засаждане на площ от 212.257 дка в посочените по-горе имоти с начин на трайно ползване „лозя“.
Поливната система ще включва следните основни елементи: два резервоара за вода в имоти с идентификатори 44121.38.24 и 44121.49.2; помпени агрегати; генератор за енергия; автоматични самопочистващи пясъчни филтри и механични дискови филтри; измервателно устройство; възел за фертилация; транспортираща и разпределителна тръбна мрежа; разпределителен възел, оборудван с разпределителен клапан; водовземни скоби и адаптори за подаване на водните количества към съответните площи; автоматично управление; многогодишен дебелостенен капков маркуч с вградени капкообразуватели.
Предвижда се поливната система да се захранва с вода, доставяна от „Напоителни системи“ ЕАД или алтернативно чрез ползване на съоръжения им.
Тръбната мрежа ще се състои от РЕ тръби, които ще бъдат положени изкопи.
Изграждането на капковата система за напояване е част от проект „Преструктуриране и конверсия на лозя“, който предвижда изкореняване на лозя с площ около 6.7621 ха и презасаждане с промяна на местонахождението на някои лозя с площ около 6.7621 ха.
Транспортният достъп до имотите се осъществява по граничещи с тях полски пътища.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-20(1)/25.01.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от гореописаните имоти попадат в границите на защитени зони по Смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както следва:
- имоти с идентификатори: 44121.37.15, 44121.38.24, 44121.67.24, 44121.67.29, 44121.131.1, попадат в границите на защитена зона BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 29/2010 г.);
- част от ПИ с идентификатор 44121.137.1 попада в границите на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.);
- имот с идентификатор 44121.133.1 попада в границите на две защитени зони - BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и частично в BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002072 “Мелнишки пирамиди”, определен със заповедта за обявяването й.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено на кметовете на община Сандански, кметство Лозеница и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“