Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Четвъртък, 02 Май 2019 16:02

Възложител: О. И. П.

Инвестиционно предложение:“Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото оборудване“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда да се изгради мини мандра в съществува в имота сграда. Предвижда се дневно да се преработват около 300 л мляко, което ще се добива от собствена кравеферма. Годишно в мандрата ще се произвеждат до 5.5 тона бяло саламурено сирене и до 2 т. кашкавал.
Сградата е захранена с ел. енергия и вода, отпадъчните води са включени в канализация. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.
Предвижда се закупуване необходимото оборудване – млекопреработвателен апарат с прикачено оборудване (сиренарска вана, притискателна скара и рамка към нея).
Транспортният достъп до имота се осъществява по граничещ с него селскостопанско път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-120(1)/22.04.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97 от 2008 г.).
Извършена към момента проверка за допустимост на основание 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0002078 „Славянка“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се съдържа информация изясняваща предвиждания за цялостно или частично запазване на съществуващата сграда, в която е предвидено да се обособи мини мандрата, вкл. и за ремонт и/или реконструкция на същата.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово, кметство с. Лъки и директора на БДЗБР