Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Сряда, 03 Ноември 2021 13:00

Възложител: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.849, 61813.559.850, 61813.559.851, 61813.559.852, 61813.559.853, 61813.559.854, 61813.559.855, 61813.559.856, 61813.559.857 и 61813.559.858“ и „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.886, 61813.559.887, 61813.559.888, 61813.559.889, 61813.559.890, 61813.559.891, 61813.559.892, 61813.559.893, 61813.559.894, 61813.559.895, 61813.559.896, 61813.559.897, 61813.559.898, 61813.559.899 и 61813.559.900, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с уведомленията а гоните инвестиционни предложения, се установи следното:
За инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.825 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград директорът на РИОСВ-Благоевград се е произнесъл на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с писмо изх. № 934-1/22.03.2013 г.
Със Заповед № РД-15-822/04.11.2013 г. на кмета на община Разлог е одобрен Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 61813.559.825 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с отреждане за „Жилищно строителство“ и устройствени показатели за зона „Ок“ - курортни и рекреационни дейности, съгласно одобрения ОУП на община Разлог.
С Решение № АР-49-1/23.01.2014 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград е променено предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.559.825 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за изграждане на обект „Жилищно строителство“
Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и с обстоятелството, че към момента в имота няма изпълнено строителство, същия се явява земеделска земя
С инвестиционно предложение се предвижда в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.849 с площ 749 кв. м, 61813.559.850 с площ 742 кв. м, 61813.559.851 с площ 862 кв. м, 61813.559.852 площ 834 кв. м, 61813.559.853 с площ 706 кв. м 61813.559.854 с площ 943 кв. м, 61813.559.855 с площ 966 кв. м, 61813.559.856 с площ 747 кв. м, 61813.559.857 с площ 652 кв. м и 61813.559.858 с площ 1312 кв. м, кв. 51, образувани от поземлен имот с идентификатор 61813.559.825, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални карти на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, да се изградят десет броя едноетажни дървени къщи със застроена площ 195 кв. м.
За инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.827 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград директорът на РИОСВ-Благоевград се е произнесъл на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с писмо изх. № 932-1/22.03.2013 г.
Със Заповед № РД-15-926/03.12.2013 г. на кмета на община Разлог е одобрен Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 61813.559.827 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с отреждане за „Жилищно строителство“ и устройствени показатели за зона „Ок“ - курортни и рекреационни дейности, съгласно одобрения ОУП на община Разлог.
С Решение № АР-49-1/23.01.2014 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград е променено предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.559.827 по одобрените кадастрални карти и карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за изграждане на обект „Жилищно строителство“
Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и с обстоятелството, че към момента в имота няма изпълнено строителство, същия се явява земеделска земя
С инвестиционно предложение се предвижда в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.886 с площ 996 кв. м, 61813.559.887 с площ 648 кв. м, 61813.559.888 с площ 590 кв. м, 61813.559.889 с площ 628 кв. м, 61813.559.890 с площ 682 кв. м, 61813.559.891 с площ 631 кв. м, 61813.559.892 с площ 640 кв. м, 61813.559.893 с площ 920 кв. м, 61813.559.894 с площ 688 кв. м, 61813.559.895 с площ 662 кв. м, 61813.559.896 с площ 653 кв. м, 61813.559.897 с площ 698 кв. м, 61813.559.898 с площ 656 кв. м, 61813.559.899 с площ 607 кв. м, 61813.559.900 с площ 772 кв. м, образувани от поземлен имот с идентификатор 61813.559.827, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални карти на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, да се изградят петнадесет едноетажни дървени къщи със застроена площ 195 кв. м.
Захранването с вода за питейно - битови нужди, заустването на формираните отпадъчни води на всички двадесет и пет имота ще се осъществи от изградените водопровод, и канализация на територията на спортния, туристически и развлекателен комплекс „Пирин Голф“, с който имотите граничат.
Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 81, ал. 2 от ЗООС двете инвестиционни предложения ще бъдат обединени в едно общо инвестиционно предложение, което попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-209(4)/27.10.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-378/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.);
• защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.);
• защитените зони BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 44/2021 г.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.849, 61813.559.850, 61813.559.851, 61813.559.852, 61813.559.853, 61813.559.854, 61813.559.855, 61813.559.856, 61813.559.857, 61813.559.858, 61813.559.886, 61813.559.887, 61813.559.888, 61813.559.889, 61813.559.890, 61813.559.891, 61813.559.892, 61813.559.893, 61813.559.894, 61813.559.895, 61813.559.896, 61813.559.897, 61813.559.898, 61813.559.899 и 61813.559.900, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог и директора на БДЗБР