Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Вторник, 07 Декември 2021 16:17

Възложител: „ТРЕНЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66785.28.1, местност Агов подслон по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград с цел промяна конкретното предназначение на имота от „Складове за строителни материали“ във „Фотоволтаична електроцентрала“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 07.12.2021 г. , РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66785.28.1, местност Агов подслон по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград с цел промяна конкретното предназначение на имота от „Складове за строителни материали“ във „Фотоволтаична електроцентрала“ с възложител „ТРЕНЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36565 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.