Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Четвъртък, 09 Декември 2021 16:10

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 09.12.2021 г. , РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г. с възложители Община Благоевград.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37533  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.