Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 29/2012 г.

Четвъртък, 26 Април 2012 23:00

инвестиционно предложение: за изменение на обект „МВЕЦ „ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР 2010 – 2015 г.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда:

Инвестиционните предложения за изграждане на МВЕЦ са включени в обхвата на точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Предвижданото изменение на „МВЕЦ „ТАС“ на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, включва значително увеличение на дължината на напорния тръбопровод - от 750 м на 1789 м, преместване на сградата на МВЕЦ на нова площадка от кота 677.70 на кота 617 м и увеличаване на мощността на турбината от 596 кW на 1700 кW, изграждане на нов подземен ел. провод с дължината 210 м и нов път с дължина 50 м и ширина около 3 м, за достъп до сградата на МВЕЦ.

Заявеното изменение на обект „МВЕЦ „ТАС“ на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, се явява изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценкатае директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г.). Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС, съобразно изискванията на чл. 38 от същата Наредба.

Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение, по разписаната процедура в чл. 40, ал. 3 на Наредбата по ОС върху защитената зона, ще се извърши след представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кресна и на с. Влахи, както и до БДЗБР – Благоевград.