Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 28/ 2009 г.

Четвъртък, 16 Април 2009 14:00

Представена от г-жа ЖАНА ДИМИТРОВА КУЦЕВА, УПРАВИТЕЛ НА “ХИДРО ГРИЙН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище и адрес на управление ГР. ПЛОВДИВ, ул. “Брезовско шосе” № 170 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ “Баничан” на р. Туфча, землища на с. Баничан и с. Корница, Община Гоце Делчев

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното  попада  в защитена зона за опазване на дивите птици “Места”, с идентификационен код BG 0002076 и в защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна “Река Места”, с идентификационен код BG 0002076, включени в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Представената в Уведомлението информация съдържа само част от данните, съгласно приложение № 1 (част Б) към чл. 10, ал. 1 на Наредбата за ОС и не съдържа цялата приложима към уведомлението информация и документация съгласно приложение № 2 (част Б) към чл. 10, ал. 2.

За да считаме така внесената информация за уведомление по чл. 10, ал. 1 на Наредбата за ОС е необходимо възложителят на инвестиционното предложение да внесе допълнителна информация и документация, която да съдържа:

  1. Характеристика на инвестиционното предложение в неговата цялост:
2. При условие, че  обхвата на въздействие на инвестиционното предложение засяга земи от Държавен горски фонд (ДГФ) е необходимо да се представи таксационна характеристика и картен материал от ЛУП (лесоустройствен проект) на ДГС – Гоце Делчев за засегнатата площ.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС, допълнителната информация и документация е необходимо да бъде внесена едновременно с искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Глава шеста от ЗООС.

След внасяне на поисканата информация от възложителя, ще се извърши оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на Наредбата за ОС. Необходимо е уведомлението по чл. 10, допълнителната информация и картен материал да бъдат представени и на електронен носител.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Гоце Делчев, с. Баничан и с. Корница.