Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №3/2014 г.

Четвъртък, 23 Януари 2014 11:00

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда с идентификатор 04279.610.378.1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 (УПИ ХVІ-610.378, кв. 47 по плана на ІІІ-ти микрорайон) по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин н зъболекарски кабинет"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:Съгласно С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на помещение с площ 51.45 м2 от магазин в амбулатория за първична дентална помощ.
Помещението е с изградена техническа инфраструктура- водоснабдено и захранено с ел. енергия, отпадъчните води се отвеждат в градската канализационна мрежа.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на §1, т. 29в, подточка "б" от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в граници на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени слените защитени зони:

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположените защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.