Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №1/2016 г.

Вторник, 05 Януари 2016 16:30

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в имот №086013, местност „Джаговец“ в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в горепосочения имот да се изгради едноетажна сграда, предназначена за цех за консервиране на зеленчуци. В цеха се предвижда да се произвеждат туршии, стерилизирани краставици и печени чушки.
Технологията на производство на туршии ще включва: приемане на суровината и съхранение в хладилна камера; почистване и измиване; направа на марина; зареждане на зеленчуците и заливане с марината, етикетиране, складиране и експедиция.
Процесът на производство на стерилизирани краставички ще включва следните етапи: приемане и съхранение на суровината; почистване и измиване на суровината и бурканите; направа на марина и заливане на бурканите; стерилизиране в автоклав, етикетиране, съхранение експедиция.
Технологичният процес на производство на печени чушки ще протича в следната последователност: приеман и съхранение на суровината; печене н чушките; белене -машинно; пълнене на бурканите и стерилизиране в автоклав, етикетиране, съхранение и експедиция.
Годишно в цеха е предвидено да се обработват до 10 тона зеленчуци.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от трафопост ТП-3 „Ключ“ като се изтегли нова въздушна линия с дължина около 37 м до съществуващ стълб № 2 на линия „Стопански двор“. От стълба до таблото в имота е предвидено да се е положи кабел с дължина около 40 м. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на селото като се изгради отклонение водопроводно отклонение с дължина около 25 м. Трасетата на водопровода и ел. провода ще преминат през имот №000388 четвъртокласен път. Отпадъчните води е предвидено да се включат в канализационната мрежа на с. Ключ, преминаваща през граничещия с имота полски път – имот №000417.
Транспортният достъп е осигурен от граничещ с имота път ІV-ти клас.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ и т. 3 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположените защитени зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и кмета на с. Ключ.