Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №5/2016 г.

Вторник, 09 Февруари 2016 00:00

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004005, 004007, 002006, 002007, 010011, 005002, 005012, 001003, 001008, 002027, 002026, 002025, 034002, 037027, 037014, 038002, 019012, 010009, 017028, с обща площ 18.7276 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда в посочените по-горе имоти с начин на трайно ползване „нива“, „посевни площи“ и „полски култури“ с обща площ 18.726 ха създаване на лозови насаждения от винени сортове. Предвидени са следните дейности:
- риголване, подравняване на терена и предпосадъчни обработки;
- засаждане на лозовия посадъчен материал;
- изграждане на подпорна конструкция.
За напояване на лозовите насаждение е предвидено изграждане на капкова система за напояване, като необходимите водни количества ще се осигуряват от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно предварителен договор с изх. № 6/22.01.2016 г.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти 001003, 001008, 002006, 002007, 002025, 002026, 002027, 004005, 005002, 005012, 010009, 010011 попадат в границите на две защитени зони - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Имоти 017028, 019012, 037027, 038002 попадат в границите на една защитена зона - BG0001023 “Рупите - Струмешница”. Имоти 034002, 037014, 045007 не попадат в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Генерал Тодоров и директора на БДЗБР.