Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №95/2016 г.

Четвъртък, 15 Септември 2016 17:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс с площ 50 дка, хидрогеоложко проучване на неогeнския термоводоносен хоризонт на Санданския грабен на дълбочина 500 м, чрез изграждане на проучвателен сондаж и добив на подземни води за добив на подземни води за поливане на зеленчукови култури в имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в горепосочения имот с площ 154.120 дка и начин на трайно ползване „друг промишлен терен“ да бъде изграден оранжериен комплекс с площ 50 дка. Предвидено е оранжерийния комплекс да включва три оранжерийни блока с площ 9792 м2 (блокове № 1, 2 и 4) и един блок 20628 м2 (блок № 4), всички със стоманено - стъклена конструкция на оранжерия тип „венло“. Във всички оранжерийни блокове ще се отглеждат целогодишно зеленчуци - домати и краставици по хидропонна технология на отглеждане (без използване на почва), при която се използва капково напояване като дренажната вода се събира в метален резервоар, пречиства се и отново се използва.
За битов сектор и битово обслужване на персонала в оранжерийния комплекс ще бъдат използвани наличните в имота сгради.
За осигуряване на осигуряване на необходимата производствена температура в оранжерийния комплекс ще се изгради самостоятелно котелно помещение, оборудвано с два броя за върхово натоварване на гориво дървен чипс по 3 мвт и два броя резервни котли на гориво газьол. За икономия на гориво и целесъобразно използване на произведената топлина ще се изградят два броя топлинни акумулатори с обем по 750 м3 всеки, които ще представляват метални, надземни и топлоизолирани рзервоари с диаметър 11.40 м и височина 7.50 м.
В рамките на имота е предвидено и изграждане на проучвателен сондаж на дълбочина до 500 м за разкриване на минерална вода и оценка на неогенския термоводоносен хоризонт. При положителни резултати за наличие на термоминерална вода е предвидено проучвателния сондаж да бъде оборудван за експлоатация, като се изготви хидрогеоложки докладза извършеното проучванеи се напреви оценка на експлоатационните ресурси на водовземното съоръжение.
За водоснабдяване на оранжерийния комплекс с вода за напояване е предвидено водовземане от съоръжения собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София - клон Струма - Места, за което е представен договор. За водоснабдяване на отоплителната инсталация се предвижда изграждане на събирателен водоем за дъждовни води с обем над 3500 м3, който след напълване на системата ще се използва за компенсиране на загубите.
За напояване и битовото водоснабдяване на обекта е предвидено в рамките на имота да бъде изградено водовземно съоръжение с дълбочина до 70 м и и годишно водно количество 74300 м3. За питейното водоснабдяване се предвижда доставка на бутилирана вода.
Формираните битови отпадъчни води от обекта ще се заустват в съществуваща в рамките на имота изгребна яма с обем 18 м3, която ще бъде почиствана на база сключен договор с „ВиК“ ЕООД - гр. Благоевград.
Електроснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуваща в имота подстанция с двустранно захранване, чрез подземно положена външна връзка до ГРТ, предвидено да се разположи в котелното.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по четвъртокласен път полски пътища.
С наш изх. № 1935(1)/20.06.2016 г. са Ви дадени указания за провеждане на приложимата процедура по реда на екологичното законодателство за инвестиционното намерение за „Добив на подземни води за поливане на зеленчукови култури чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ съгласно което в горепосочения имот предвиждате изграждане на сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 70 м с цел осигуряване на вода за напояване на зеленчукови насаждения в имота. Предвидено е годишно да бъдат добивани водни количества в размер на 74300 м3.
Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ЗООС, съгласно която с оценката на въздействие върху околната среда се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие следва трите инвестиционни предложения да бъдат обединени в едно инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжериен комплекс с площ 50 дка, хидрогеоложко проучване на неогрнския термоводоносен хоризонт на Санданския грабен на дълбочина 500 м, чрез изграждане на проучвателен сондаж и добив на подземни води за добив на подземни води за поливане на зеленчукови култури в имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ (и трите инвестиционни предложения е предвидено да бъдат реализирани в един имот).
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становища с изх. № П-01-220/13.06.2016 г., № П-01-220/15.07.2016 г. и № П-01-220/02.09.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копия на които Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич, кмета на с. Ново Кономлади и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.