Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №135/2016 г.

Четвъртък, 15 Декември 2016 15:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на птицеферма за интензивна отглеждане на кокошки носачки чрез волиерна система с капацитет 39500 бр. в поземлен имот №000204 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на кокошки – носачки за яйца, чрез волиерна система с капацитет 39500 бр. места“ в застроен имот №000204 с обща площ 25,216 дка и начин на трайно ползване „строителни материали“. Предвидено е да бъде изградено производствено хале с площ 3488 м2, разделено на 3 части: производствена част, сортировъчна и опаковъчна част и адмнистративна част с битово-санитарни помещения. За фуражен склад ще се ползва съществуваща сграда с площ 288 м2. Водоснабдяването е предвидено от съществуваща водопреносна мрежа изградена в имота. Формираните битови отпадъчни води е предвидено да се отвеждат в съществуваща изгребна яма. Не се очаква формиране на промишлени отпадъчни води от дейността на птицефермата. Торовата маса ще се събира върху торосъбирателни ленти, ще се изсушава и ще се ползва за наторяване на земеделски площи.
Достъпът до имота есе осъществява по граничещ с него третокласен път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-435/08.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на две защитени зони - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”,.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Левуново и БДЗБР.