Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №62/2015 г.

Сряда, 28 Октомври 2015 10:00

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в имот с идентификатор 02676.8.850 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот с идентификатор 02676.8.850, площ 1023 м2 и начин на трайно ползване „нива“ да се изгради кравеферма с капацитет 30 бр. животни. Предвидено е да бъде изградена сграда със застроена площ 400 м2 с обособено битово помещение за персонала.
Електрозахранването на фермата се предвижда да бъде се осъществи чрез монтиране на генератор в границите на имота.
За водоснабдяване на бъдещата кравеферма е предвидено изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец с предполагаема дълбочина до 40 м и средноденонощен дебит 0.03 л/сек. За питейни нужди на работниците ще се осигурява бутилирана вода.
Отпадъчните битови води и течната торова фракция се предвижда да се заустват в изгребна яма, а твърдата торовата фракция да се събира на торова площадка и впоследствие използвана за наторяване.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ и т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000209 „Пирин”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.