Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Вторник, 24 Март 2020 17:05

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител И. Н., постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Струма” № 11, за което е издадено Решение № БД-13-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-13-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.