Съобщения и обявления

Съобщение за издадени писма с изх. №3824(9)/08.02.2022 г., с изх. №3824(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3824(11)/27.07.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Понеделник, 03 Октомври 2022 17:09

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №3824(9)/08.02.2022 г., с изх. №3824(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3824(11)/27.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н БОРИСЛАВ СЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД
ЕИК: 200188344
гр. София, район Красно село, ул. „Родопски извор“ №42Б

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

На основание чл. 18 a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 12, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград съобщава за издадени писма с изх. №3824(9)/08.02.2022 г., с изх. №3824(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3824(11)/27.07.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“.

Писмата са изпратени до седалището на дружеството с обратни разписки №ИД PS 2704 0025DJ X и №ИД PS 2704 0025Q7 Y, но са върнати с отметка „Адресът недостатъчен“ и „Непотърсена“, като и до адреса на посочения пълномощник по преписката с обратна разписка №ИД PS 2704 001ZVL A – върнато с отметка „Адресът недостатъчен“
Съобщението и цитираните писма са публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград на 03.10.2022 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 03.10.2022 г. за период от 14 дни.

В случай че не се явите лично в сградата на РИОСВ – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1 – деловодство, до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмата, Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.