Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

09-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 09-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №09-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на техническа инфраструктура – външно ел. захранване на УПИ VІ, кв. 25 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. №1569/29.03.2022 г. от „ИЛИНДА“ ЕООД, ЕИК: 101069306, със седалище и адрес на управление: с. Марчево, общ. Гърмен.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението