Архив Прекратени процедури

БД-31-П/2020

Понеделник, 09 Ноември 2020 15:40

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 09.11.2020 г. Решение № БД-31-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Временен склад за депониране на инертни материали – пясък, филц, баластра, мергели в поземлен имот с идентификатор 49432.114.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомище, обш. Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „БКС“ ООД.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението