Архив Прекратени процедури

29-АПК/2020

Вторник, 17 Ноември 2020 14:35

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 29-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ IX-47 и УПИ X-46, 645, кв. 3 по плана са н. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението