Архив Прекратени процедури

30-АПК/2020

Петък, 20 Ноември 2020 10:15

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 30-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ИП „Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво, администрация и търговска част (магазин) в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението